You are here

Two-step fabrication of single-layer rectangular SnSe flakes

TitleTwo-step fabrication of single-layer rectangular SnSe flakes
Publication TypeJournal Article
AuthorsJiang, Jizhou, Wong Calvin Pei Yu, Zou Jing, Li Shisheng, Wang Qixing, Chen Jianyi, Qi Dianyu, Wang Hongyu, Eda Goki, Chua Daniel H. C., Shi Yumeng, Zhang Wenjing, and Wee Andrew Thye Shen

Theme inspired by Danetsoft