You are here

Type-II Symmetry-Protected Topological Dirac Semimetals

TitleType-II Symmetry-Protected Topological Dirac Semimetals
Publication TypeJournal Article
AuthorsChang, Tay-Rong, Xu Su-Yang, Sanchez Daniel S., Tsai Wei-Feng, Huang Shin-Ming, Chang Guoqing, Hsu Chuang-Han, Bian Guang, Belopolski Ilya, Yu Zhi-Ming, Yang Shengyuan A., Neupert Titus, Jeng Horng-Tay, Lin Hsin, and Hasan Zahid M.

Theme inspired by Danetsoft