You are here

Ultrafast charge transfer in MoS2/WSe2 p-n Heterojunction

TitleUltrafast charge transfer in MoS2/WSe2 p-n Heterojunction
Publication TypeJournal Article
AuthorsPeng, Bo, Yu Guannan, Liu Xinfeng, Liu Bo, Liang Xiao, Bi Lei, Deng Longjiang, Sum Tze Chien, and Loh Kian Ping

Theme inspired by Danetsoft