You are here

Water-Catalyzed Oxidation of Few-Layer Black Phosphorous in a Dark Environment

TitleWater-Catalyzed Oxidation of Few-Layer Black Phosphorous in a Dark Environment
Publication TypeJournal Article
AuthorsHu, Zehua, Li Qiang, Lei Bo, Zhou Qionghua, Xiang Du, Lyu Zhiyang, Hu Fang, Wang Junyong, Ren Yinjuan, Guo Rui, Goki Eda, Wang Li, Han Cheng, Wang Jinlan, and Chen Wei

Theme inspired by Danetsoft